Serveis

Fiscal

L’assessorament fiscal ha estat, des dels nostres orígens, un dels pilars de creixement d’Audiconsultores.

És una àrea essencial que requereix una especialització alta en els diversos impostos del nostre ordenament tributari, sense perdre la perspectiva global. Només des d’aquesta perspectiva i una inversió continuada en la gestió del coneixement de l’equip, potenciant-ne el capital intel·lectual, és factible alinear l’ordenament tributari amb les necessitats específiques de cada client.

Unim la nostra professionalitat a un sòlid compromís amb les bones pràctiques i un ferm respecte a la llei. Perquè hi ha algú més exigent que els nostres clients: nosaltres mateixos.

Àrees d’actuació

Assessorament fiscal integral i recurrent a les empreses en el compliment de les seves obligacions tributàries periòdiques i puntuals.


Due diligence 
l’àrea fiscal de les empreses.

Serveis relacionats: Legal, Consultoria i Laboral i RH.

 

Anàlisi de la fiscalitat d’operacions econòmiques i/o patrimonials puntuals.

 • Redacció d’informes tècnics o dictàmens sobre l’aplicació de la normativa tributària.
 • Presentació de consultes vinculants davant la Direcció General de Tributs.


Fiscalitat
de la retribució de directius i membres de l’òrgan d’administració.

Serveis relacionats: Legal i Laboral i RH.

 

Planificació i assessorament fiscal en la mobilitat internacional dels treballadors.

Servicios relacionados: Legal i Laboral i RH.

 

Fiscalitat dels grups de societats:

 • Optimització de l’estructura societària.
 • Consolidació fiscal.


Preus de transferència:

 • Documentació de les operacions vinculades.
 • Planificació i avaluació de riscos.
 • Acords previs de valoració (APA).


Fusions, escissions, bescanvis de valors, aportacions no dineràries i altres operacions de reestructuració empresarial.

Serveis relacionats: Legal i Consultoria.

 

Fiscalitat internacional:

 • Aplicació dels convenis per evitar la doble imposició.
 • Internacionalització de l’empresa: estructura fiscal.
 • Inversions a Espanya.
 • Declaració d’inversions espanyoles a l’exterior i d’inversions estrangeres a Espanya, així com preparació de la memòria anual d’ambdues.


Assessorament fiscal del patrimoni personal i/o familiar inclosa, si s’escau, la planificació a l’efecte de l’impost sobre successions i donacions.

Serveis relacionats: Legal.

 

Fiscalitat de l’empresa familiar:

 • Reestructuració societària de companyies o grups familiars.
 • Polítiques retributives i dividends.
 • Successió patrimonial i testamentària.

Serveis relacionats: Legal.

 

Assessorament específic en la fiscalitat d’entitats públiques i/o no lucratives (tercer sector) i societats cooperatives.


Tributació local (IAE, IBI, plusvàlua municipal, etc.).


Representació i defensa dels interessos dels nostres clients en els seus procediments amb l’Administració Tributària:

 • Atenció de requeriments, recaptació, inspecció, etc.
 • Assessorament i/o representació dels nostres clients en els processos de comprovació o inspecció de l’Administració Tributària.
 • Procediments economicoadministratius davant el Tribunal Economicoadministratiu Central i Regional.
 • Recursos contenciós administratius.

Serveis relacionats: Legal.