Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present POLÍTICA DE PRIVACITAT (o Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal) és part integrant de l’Avís Legal del Web d’AUDICONSULTORES, ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P., ubicat a la URL www.audiconsultores.com (en endavant, el “Lloc Web”).

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant “RGPD”), “AUDICONSULTORES, ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P.” (en endavant, “AUDICONSULTORES”), us comunica que:

1.- IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

AUDICONSULTORES, ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P.

NIF: B-58.073.834

Direcció postal: Avinguda Diagonal 429, 3r, 08036 de Barcelona;

Telèfon: 93.467.74.14

Direcció de correu electrònic: info@audiconsultores.com

2.- DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Telèfon: 93.467.74.14

Direcció de correu electrònic: dpo@audiconsultores.com

3.- FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA

Des d’AUDICONSULTORES podem tractar les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats, en funció del motiu pel quals ens les hagi facilitat:

i. La gestió dels serveis oferts a través d’aquest Lloc Web i, si escau, la gestió, el desenvolupament i el compliment de la relació establerta entre AUDICONSULTORES i els qui aportin les seves dades personals a través del Lloc Web.

ii. Donar-se d’alta a la borsa de treball i rebre ofertes de treball en funció del seu perfil professional, i dur a terme les actuacions necessàries per la selecció i contractació de personal.

iii. Gestionar les altes i l’enviament d’informació d’utilitat o interès relativa a articles, esdeveniments i publicacions, publicitaris i d’informació comercial, per diferents mitjans, a aquestes, sobre AUDICONSULTORES, els seus serveis, ofertes, així com documentació de diversa naturalesa.

iv. I en general, dur a terme totes les actuacions que resultin necessàries per poder gestionar les consultes que rebi a través del Lloc Web per part dels usuaris d’aquest.

La base jurídica per al tractament de les dades de caràcter personal per la gestió dels serveis oferts en aquest Lloc Web (i); per l’alta a la borsa de treball (ii) i per poder donar resposta a les seves consultes (iv) és el consentiment exprés que atorga l’usuari del Lloc Web al contactar a AUDICONSULTORES o enviar les seves dades necessàries per sol·licitar els serveis corresponents.

La base jurídica per al tractament de dades de caràcter personal per l’enviament de comunicacions comercials (iii) a usuaris que no siguin clients d’AUDICONSULTORES és el consentiment previ sol·licitat, el qual pot ser revocat en qualsevol moment.

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, en el cas que el client no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques en el futur per part d’AUDICONSULTORES, podeu manifestar aquest desig enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic següent: info@audiconsultores.com

Garantiu que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades i sou responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, garantiu que heu informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i n’heu obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a AUDICONSULTORES per als fins assenyalats.

Quan les dades personals siguin recollides a través d’un formulari, caldrà que aporteu, almenys, les marcades amb un asterisc, ja que en cas de no fer-ho, AUDICONSULTORES no podrà acceptar i gestionar el servei web o la consulta formulada.

En resposta a la preocupació d’AUDICONSULTORES per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han instal·lat els mitjans tècnics al vostre abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades a través del present “Lloc Web”.

4.- DESTINATARIS DE LES DADES

Els destinataris de les seves dades seran els diferents departaments d’AUDICONSULTORES qui garanteixen en tot moment la privadesa d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

5.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament d’aquest web que vostè seleccioni. En aquest sentit:

  • Les dades per la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis es conservaran durant tot el temps en que el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
  • Les dades per a l’enviament dels butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres serveis seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, l’usuari manifesti la seva voluntat de suprimir-los enviant un correu electrònic a info@audiconsultores.com.
  • Les dades curriculars i del seu perfil professional per als processos de selecció seran conservades durant un màxim de dotze (12) mesos. Si passat aquest termini no ens hem posat amb contacte amb el candidat, les seves dades seran eliminades de la base de dades.
  • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim de dotze (12) mesos, excepte que d’aquestes se’n derivi la contractació de serveis com a client.

6.- EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o quan es doni algun dels altres supòsits del RGPD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a l’adreça que consta a l’apartat 1) d’aquesta política.

A més, en tot moment l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.

 

Data de publicació de la darrera versió de la política de privadesa (25 de maig de 2018)