Avís Legal

Avís Legal

Llegiu amb atenció aquest document, el qual es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, la navegació i l’ús del web d’“AUDICONSULTORES, ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P.”, ubicat a la URL www.audiconsultores.com (en endavant, el “Lloc Web”).

L’accés, la navegació i la utilització d’aquesta pàgina web implica, per la vostra banda, l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes d’aquest Avís Legal i d’aquestes Condicions d’Ús, els quals tenen la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment és exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o faci servir el Lloc Web. Si no esteu d’acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu ni feu servir el Lloc Web.

1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA.

“AUDICONSULTORES, ADVOCATS I ECONOMISTES, S.L.P.” (en endavant, “AUDICONSULTORES”) és una societat mercantil amb CIF B-58.073.834, amb domicili a l’avinguda Diagonal, núm. 429, 3a planta, 08036, Barcelona (Espanya); inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40498, Foli 223, Full B 95.049, Inscripció 19; i l’objecte social de la qual està constituït per l’exercici en comú de totes les activitats professionals relacionades amb les professions d’economista i advocat.

Per comunicar-vos amb AUDICONSULTORES de manera directa i efectiva, podeu dirigir-se a l’adreça de correu electrònic info@www.audiconsultores.com

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

2.1. Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés als continguts i a tots els serveis i productes oferts per AUDICONSULTORES a través del seu Lloc Web, així com la utilització d’aquests per part dels usuaris.

No obstant això, AUDICONSULTORES es reserva el dret a modificar la presentació, la configuració i el contingut del Lloc Web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i la utilització dels continguts i dels serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions en suposen l’acceptació.

2.2. Sense perjudici de l’anterior, l’accés a continguts determinats i la utilització de serveis determinats poden estar sotmesos a condicions particulars determinades que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions d’ús i, en cas de contradicció, els termes de les condicions particulars han de prevaler sobre les condicions generals.

Abans de fer servir, reservar i/o contractar aquests serveis específics oferts per AUDICONSULTORES, l’Usuari ha de llegir atentament les condicions particulars creades, si escau, a aquest efecte per AUDICONSULTORES.

La utilització, la reserva i/o la contractació d’aquests productes o serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per AUDICONSULTORES en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació.

2.3. L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web comporta i suposa l’acceptació per part de l’Usuari d’aquest Avís Legal i de les Condicions d’Ús que inclou.

En aquest sentit, s’entén per Usuari la persona que accedeixi, navegui, faci servir o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al Lloc Web.

3. ACCÉS I SEGURETAT.

3.1. L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per www.audiconsultores.com té caràcter gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris, si bé algun dels serveis i continguts oferts per AUDICONSULTORES a tercers a través del Lloc Web poden estar subjectes a la contractació prèvia i al pagament d’una quantitat, cosa que s’ha d’especificar en les seves condicions de contractació pròpies.

3.2. Resta prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat, llevat que tinguin l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals es consideren com a responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

3.3. L’accés i la navegació a través del Lloc Web no requereix registre. No obstant això, accedir a la reserva i/o la contractació de determinats productes i/o serveis pot requerir l’alta prèvia d’aquest Lloc Web mitjançant la selecció per part de l’Usuari d’un identificador i una contrasenya.

La contrasenya, personal i intransferible, ha de ser generada per l’Usuari d’acord amb les regles i les condicions que estableixi en cada moment AUDICONSULTORES. La contrasenya creada per l’Usuari tindrà una validesa temporal limitada.

Si l’usuari selecciona una contrasenya que no compleix amb els requisits mínims d’acord amb la Política de Contrasenyes aprovada i vigent a AUDICONSULTORES, s’avisa l’usuari d’aquest incompliment i dels condicionaments que ha de reunir aquesta contrasenya per a una validesa efectiva a l’alta de l’interessat al Registre d’Usuaris d’ AUDICONSULTORES.

No obstant això, el Lloc Web disposa de les funcionalitats necessàries perquè l’Usuari pugui canviar la contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospiti o constati que s’ha produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

3.4. La contrasenya té un caràcter personal i intransferible. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i a mantenir-la en secret, sense transmetre-la a cap tercer ni a AUDICONSULTORES.

En conseqüència, els Usuaris són responsables de la custòdia adequada i la confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que hagin seleccionat com a Usuaris registrats d’ AUDICONSULTORES, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. És responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita del lloc web per part de qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per part l’Usuari.

En virtut de l’anterior, és l’obligació de l’Usuari notificar de manera immediata als gestors del Lloc Web qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat a aquests, per tal de procedir-ne a la cancel·lació immediata. Mentre no es comuniquin aquests fets, AUDICONSULTORES queda eximit de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús indegut dels identificadors o les contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

4.1. Aquest Lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas s’entén que l’accés i la navegació de l’Usuari pel Lloc Web o la utilització, l’adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del lloc web impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part d’ AUDICONSULTORES. L’Usuari disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb aquestes condicions generals d’ús.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat d’ AUDICONSULTORES o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment d’ AUDICONSULTORES o dels seus propietaris legítims. L’accés o l’ús del Lloc Web i/o dels seus continguts i/o serveis no confereix en cap moment a l’Usuari, excepte manifestació expressa, cap dret sobre les marques, els logotips i/o els signes distintius inclosos i protegits per la Llei.

4.2. Resten reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, resta prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts i/o els serveis inclosos al Lloc Web per a propòsits públics o comercials sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit d’ AUDICONSULTORES o, si escau, del titular dels drets corresponents. La infracció de qualsevol d’aquests drets pot constituir una vulneració d’aquestes disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb el que disposa el Codi Penal.

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB.

5.1. L’Usuari es compromet a no fer servir cap dels Continguts que AUDICONSULTORES posi a la seva disposició per a dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes Condicions Generals d’Ús.

Els materials preparats per AUDICONSULTORES a disposició dels usuaris en aquest lloc web s’han realitzat únicament amb finalitats informatives. L’usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no contenir les últimes actualitzacions. AUDICONSULTORES podrà dur-ne a terme la modificació o supressió sense avís previ. No es deriva cap efecte vinculant de la informació que es proveeixi a través d’aquest Lloc Web.

Els materials que es poden consultar a través del

Lloc Web, o que s’ofereixen a través d’aquest, no poden ser considerats com a constitutius de relació professional de cap índole amb l’usuari. L’usuari no ha d’actuar sobre la base dels materials d’aquest Lloc Web.

5.2. Quan AUDICONSULTORES presti als Usuaris serveis que, d’alguna manera, permetin la divulgació de continguts per part de l’Usuari a través del lloc “web”, com ara llistes de distribució, xats, grups de notícies, allotjament de pàgines personals, etc. (d’ara endavant, “serveis actius”), els Usuaris s’obliguen a fer-ne un ús conforme a la llei, aquestes condicions, les condicions particulars de prestació del servei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

AUDICONSULTORES no es fa responsable de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició d’aquest lloc web ni de les actuacions que dugui a terme en base a aquests.

5.3. AUDICONSULTORES es reserva el dret d’excloure l’Usuari del servei actiu, sense previ avís, en cas que porti a terme alguna de les activitats anteriors contràries a la llei, i en conseqüència, a exercitar les accions legals que consideri oportunes. En qualsevol cas, AUDICONSULTORES no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels part dels Usuaris, excepte en els supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent.

Els anuncis o comentaris, opinions, declaracions o recomanacions realitzats dins dels serveis actius pertanyen exclusivament als Usuaris que expressen aquests punts de vista i no s’ha d’entendre en cap cas que provinguin d’ AUDICONSULTORES, per la qual cosa aquesta es manté indemne i lliure de qualsevol responsabilitat davant de qualsevol reclamació que pugui sorgir per la utilització d’aquests serveis actius per part d’un Usuari en la manera en què resta prohibit en aquest contracte o en la llei.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS.

6.1. En el cas que l’Usuari enviï informació de qualsevol tipus a AUDICONSULTORES a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats per a aquesta finalitat al Lloc Web mateix, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, de secret comercial ni cap altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

6.2. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixar indemne AUDICONSULTORES per les comunicacions que subministri personalment o al seu nom. Aquesta responsabilitat n’inclou, sense cap restricció, l’exactitud, la legalitat, l’originalitat i la titularitat.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES DEL SERVEI.

7.1. AUDICONSULTORES es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc “web”, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten7. a través d’ell en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció pot tenir caràcter temporal o definitiu i en aquest cas s’ha de comunicar aquesta circumstància als Usuaris, el quals podran patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diversos serveis.

En conseqüència, AUDICONSULTORES no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del lloc “web” ni dels Continguts, per la qual cosa la utilització que en fa l’Usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, es puguin exigir responsabilitats a AUDICONSULTORES en aquest sentit.

En relació amb els serveis actius o qualsevol altre Contingut per al qual sigui preceptiu el registre, AUDICONSULTORES pot extingir els comptes i eliminar els Continguts i la informació dels Usuaris per raons d’inactivitat o inutilització. En concret, AUDICONSULTORES pot extingir els identificadors i les contrasenyes d’accés, els comptes i eliminar els arxius si, un cop transcorreguts més de 6 mesos des de la inscripció, no se n’ha fet ús i/o no s’hi ha accedit.

AUDICONSULTORES no es fa responsable de les interrupcions, demores, errors, mal funcionament i, en general, altres inconvenients del servei que tinguin l’origen en causes que resten fora del control d’ AUDICONSULTORES, i/o en una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o en causes de força major.

7.2. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entenen inclosos en el concepte de força major, a més, i a l’efecte d’aquestes condicions generals d’ús, tots els esdeveniments succeïts fora del control d’ AUDICONSULTORES, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc., i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que AUDICONSULTORES hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica.

En qualsevol cas, independentment de la causa, AUDICONSULTORES no assumeix cap responsabilitat per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. AUDICONSULTORES té dret, sense que hagi d’haver-hi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i els Continguts del Lloc Web per tal d’efectuar operacions de manteniment, millora o reparació.

7.3. AUDICONSULTORES no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició d’aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base a aquest.

AUDICONSULTORES no es fa responsable de l’ús que l’Usuari faci dels serveis i dels productes del lloc “web” ni de les seves contrasenyes, ni de qualsevol altre material del lloc “web”,   i que infringeixi els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. En cas que hi hagi Continguts per a adults, és la responsabilitat de l’Usuari o dels seus representants legals limitar l’accés als menors d’edat que estiguin al seu càrrec amb els mecanismes que el navegador d’Internet mateix o altres serveis de tercers posen a la seva disposició.

AUDICONSULTORES no assumeix cap responsabilitat pels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la navegació pel lloc “web” o per altres danys derivats d’aquesta navegació.

AUDICONSULTORES no ofereix cap garantia en relació amb la continuïtat o l’absència d’errors en cap dels continguts accessibles a través del seu lloc “web”, a més de no garantir la correcció dels defectes ni l’absència de virus i altres components nocius al lloc “web” o al Servidor que el subministra.

AUDICONSULTORES no es fa responsable de la veracitat, falta d’utilitat o adequació per a un ús específic d’aquest lloc “web” ni dels Continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència del retard, la falta de lliurament, el lliurament incorrecte dels productes exposats o la interrupció del servei; de l’exactitud, la qualitat o la naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts. L’aplicabilitat de qualsevol dels aspectes del contingut del present lloc “web” s’ha de consultar amb un especialista de l’àrea específica.

En qualsevol cas, la informació proporcionada en aquest Lloc Web va dirigida a complementar i no a reemplaçar l’assessorament que en tot cas s’ha d’obtenir directament de professionals comptables, fiscals, legals o altres competents. AUDICONSULTORES aconsella ferventment la consulta a un professional en la matèria abans de prendre una decisió o dur a terme una actuació determinada.

L’Usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de tota naturalesa que AUDICONSULTORES pugui patir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què resta sotmès per aquestes condicions o les condicions particulars que siguin d’aplicació.

8. PUBLICITAT

Part del lloc “web” pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i els patrocinadors són els responsables únics d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el lloc “web” compleix amb les lleis que puguin ser d’aplicació en cada cas. AUDICONSULTORES no és responsable dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar una reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web podeu dirigir-vos a l’adreça de correu electrònic següent:info@www.audiconsultores.com

9. ENLLAÇOS.

9.1 Enllaços a altres pàgines web.

En cas que l’Usuari trobi al Lloc Web enllaços a altres pàgines web mitjançant diversos botons, enllaços, baners, etc., aquests són gestionats per tercers.

AUDICONSULTORES no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, AUDICONSULTORES no pot assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pugui establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, i a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el funcionament, l’accés, les dades, la informació, els arxius, la qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tenen coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, ho han de comunicar immediatament a AUDICONSULTORES a l’efecte que es procedeixi a deshabilitar-ne l’enllaç d’accés.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web fins a un altre lloc web aliè no implica que hi hagi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre AUDICONSULTORES i el responsable del lloc web aliè.

9.2 Enllaços a altres pàgines Web amb destinació al Lloc Web.

Si un Usuari, entitat o lloc Web vol establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web s’ha d’atenir a les estipulacions següents:

L’enllaç només es pot dirigir a la Pàgina Principal o Home del Lloc Web, excepte autorització expressa i per escrit d’ AUDICONSULTORES.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’Usuari, mitjançant un clic, a l’adreça URL del lloc web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial del lloc web. El lloc web que realitza l’enllaç no podrà en cap cas, llevat que AUDICONSULTORES ho autoritzi de manera expressa i per escrit, reproduir de qualsevol manera el Lloc Web, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus frames ni crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

A la pàgina que estableix l’enllaç no es pot declarar de cap manera que AUDICONSULTORES ha autoritzat aquest enllaç, llevat que AUDICONSULTORES ho hagi fet expressament i per escrit.

Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament vol incloure a la seva pàgina web la marca, la denominació, el nom comercial, el rètol, el logotip, l’eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu d’ AUDICONSULTORES i/o del Lloc Web, ha de comptar amb la seva autorització prèvia expressa i per escrit.

AUDICONSULTORES no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials acceptades generalment.

10. POLÍTICA DE PRIVACITAT I ÚS DE GALETES.

La Política de Privacitat de www.audiconsultores.com resta determinada pel que estableix el document POLÍTICA DE PRIVACITAT i ÚS DE GALETES també penjat en aquest Lloc Web i que forma part integrant d’aquest avís legal.

11. DURADA I MODIFICACIÓ.

11.1.AUDICONSULTORES pot modificar els termes i les condicions estipulades aquí, total o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera que apareix aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

11.2.La vigència temporal d’aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís legal modificat.

11.3.Amb independència del que disposen les condicions particulars, AUDICONSULTORES pot donar per acabat, suspendre o interrompre l’accés als continguts de la pàgina en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

12. Llei aplicable i jurisdicció

El present contracte es regeix per les lleis espanyoles.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi el lloc “web” d’ AUDICONSULTORES, és d’aplicació la legislació espanyola i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc “web” els jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).