Serveis

Legal

El món empresarial viu sotmès a una contínua activitat legislativa i cal estar preparat per adaptar-s’hi.

A Audiconsultores ajudem a l’empresari a afrontar aquesta realitat. Els nostres serveis jurídics estan especialitzats en cadascuna de les branques del dret dels negocis i posen un èmfasi especial en els àmbits tributari, mercantil i laboral.

L’objectiu: garantir una assistència jurídica integral als nostres clients. I per aconseguir-ho dediquem el màxim d’esforç a oferir, dia a dia, capacitat de resposta, agilitat i flexibilitat en cadascuna de les nostres accions.

Àrees d’actuació

Dret Mercantil

 • Assessorament integral en dret societari, des del naixement de la persona jurídica fins a l’extinció de la seva personalitat jurídica .
 • Contractació mercantil.
 • Acords comercials, de distribució i llicències.
 • Operacions societàries.


Corporate compliance
, govern corporatiu i responsabilitat penal corporativa.

 • Assessorament per al compliment normatiu que pugui afectar l’empresa per la seva activitat .
 • Assessorament per al compliment de les normes en matèria de govern corporatiu.
 • Outsourcing legal: secretaris de consells d’administració, lletrats assessors i/o advocats “interns” .
 • Auditoria per a la identificació dels principals riscos penals que pugui córrer l’empresa, d’acord amb les seves característiques específiques: activitat, dimensió, cultura, etc.
 • Disseny i implantació d’un model de prevenció penal segons el mapa de riscos definit, inclosa la composició de l’òrgan de prevenció, els canals de denúncia (whistle-blowing), els codis de recerca i sanció pertinents, així com la formació que requereixen els empleats de l’empresa.
 • Seguiment i control de l’aplicació efectiva del sistema de prevenció establert.


Corporate (M &A).

 • Planificació i estratègia per a les operacions d’inversió o desinversió .
 • Negociació i redacció de contractes de compravenda i/o protocols de socis.
 • Due diligence
 • Fusions, adquisicions i preses de participació.

Serveis relacionats: Tributari i Consultoria.

 

Concursal i reestructuracions societàries.

 • Assessorament jurídic, econòmic i laboral en operacions de reestructuració del deute.
 • Planificació, preparació i presentació de la sol·licitud de concurs de creditors, així com el seu seguiment posterior, inclosa la defensa davant d’eventuals accions de reintegració i/o en la peça de qualificació.

Serveis relacionats: Tributari, Consultoria i Laboral i RH.

 

Empresa familiar.

 • Reestructuració societària d’empreses o grups familiars.
 • Assessorament en la preparació del protocol familiar i altres pactes d’accionistes (capitulacions matrimonials). *¹
 • Disseny de l’estructura de govern corporatiu adequada a la dimensió i principis bàsics de cada empresa familiar en particular: assemblea i/o consells de família.
 • Successió patrimonial i testamentària. *²
 • Mediació i arbitratge en conflictes.

*¹ Serveis relacionats: Tributari i Consultoria.

*² Serveis relacionats:Tributari.

 

Dret immobiliari

 • Assistència en transaccions de béns immobles de tot tipus.
 • Anàlisi registral, cadastral, urbanístic i de la normativa aplicable en funció del bé immoble objecte de transacció.
 • Due diligence de compra, quan es tracti d’empreses immobiliàries, hoteleres, etc.
 • Disseny jurídic de la transacció.
 • Contractació.


Contenciós

 • Civil
 • Mercantil
 • Laboral
 • Tributari
 • Concursal


Mediació* i arbitratge (ADR)

(*) El nostre despatx i diversos dels seus socis i associats estan oficialment habilitats per a l’acompliment de les funcions de mediador en els àmbits mercantil i civil.

 • Assessorament integral tant en la fase precontenciosa com al llarg del procediment arbitral.
 • Redacció de convenis arbitrals inclosos en els contractes.


Protecció de Dades

 • Assessorament general en protecció de dades.
 • Elaboració dels projectes d’adequació a la Llei Orgànica de Protecció de dades estatal (LOPD) i adaptació al Reglament UE 2016/679 de Protecció de dades (RGPD).
 • Elaboració d’informes i resolució de consultes.
 • Redacció de contractes, clàusules i polítiques de privacitat.
 • Execució, seguiment i control de les mesures acordades.
 • Auditories legals de compliment de la normativa.
 • Auditoria legal de pàgines web i la seva adaptació a la LOPD, RGPD  i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol.
 • Gestió de tràmits davant les Agències de Protecció de Dades.
 • Defensa jurídica en procediments de tutela de drets i procediments sancionadors de l’Agència de Protecció de Dades.


Fundacions i entitats públiques i/o no lucratives (tercer sector)

 • Assessorament integral: civil, regulador, fiscal i laboral.

Serveis relacionats: Tributari, Consultoria i Laboral i RH.

 

Responsabilitat Civil i Dret d’Assegurances:

 • Representació i defensa lletrada, davant qualsevol Jurisdicció, en relació als litigis de l’activitat assegurada.
  • Responsabilitat Civil Professional (Metges, Advocats, Economistes, Arquitectes, etc)
  • Directius i executius: D&O
  • Explotació de Negoci i Riscs Industrials (incendis, robatoris i multirisc)
  • Responsabilitat Patrimonial de l’Administració
  • Circulació i Transport (danys corporals i/o materials)
 • Elaboració d’Informes pericials Econòmic-Financers i Fiscals derivats de Sinistres.
 • Assessorament Societari, fiscal i/o comptable a entitats asseguradores, agents i mediadors d’assegurances (assessorament sobre assumptes corporatius quotidians i gestió interna de l’entitat).
 • Anàlisi, Valoració i Avaluació del Contracte d’assegurança i correcta emissió de pòlisses d’assegurances.
 • Assessorament jurídic-mercantil i/o fiscal de productes d’assegurances.

Serveis relacionats: Tributari i Consultoria